วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์ด้วยความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ย. ๖๑)

๒๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์ด้วยความศรัทธา
610928_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์ด้วยความศรัทธา.mp3