วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

ภิกษุผู้พลาดจากมรรคผลเพราะมีจิตเศร้าหมองขณะฟังธรรม(นิทาน ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-นิทานภิกษุผู้พลาดจากมรรคผลเพราะมีจิตเศร้าหมองขณะฟังธรรม
610923_05_นิทานภิกษุผู้พลาดจากมรรคผลเพราะมีจิตเศร้าหมองขณะฟังธรรม.mp3