วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญเจตนาในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลง(เทศน์ ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-เทศน์ใคร่ครวญเจตนาในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลง
610908_03_เทศน์ใคร่ครวญเจตนาในทานศีลภาวนาเพื่อละโลภโกรธหลง.mp3