วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

บูรณะพระอุโบสถตอบแทนคุณพระรัตนตรัย ณ วัดประโชติการาม(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๑)

๑๖ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบูรณะพระอุโบสถตอบแทนคุณพระรัตนตรัย ณ วัดประโชติการาม
610916_02_ปกิณกะธรรมบูรณะพระอุโบสถตอบแทนคุณพระรัตนตรัยณวัดประโชติการาม.mp3