วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต
610922_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกายเพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต.mp3