วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

ความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๑)

๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ
610902_01_ปกิณกะธรรมความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ.mp3