วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ย. ๕๘)

๑๓ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
580913_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์.mp3