วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

การเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นมรรคทางตรงในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ย. ๕๘)

๑๒ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นมรรคทางตรงในการปฏิบัติ
580912_07_ปกิณกะธรรมการเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นมรรคทางตรงในการปฏิบัติ.mp3