วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การเจริญเมตตาเพื่อใช้สถานที่(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ย. ๕๘)

๒๖ ก.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเจริญเมตตาเพื่อใช้สถานที่
580926_06_ปกิณกะธรรมการเจริญเมตตาเพื่อใช้สถานที่.mp3