วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตั้งใจหล่อพระด้วยจิตผ่องใสและความตั้งใจในการรักษาพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจหล่อพระด้วยจิตผ่องใสและความตั้งใจในการรักษาพระศาสนา
610301_07_ปกิณกะธรรมตั้งใจหล่อพระด้วยจิตผ่องใสและความตั้งใจในการรักษาพระศาสนา.mp3