วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๑)

๒๕ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด
610325_04_ปกิณกะธรรมละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด.mp3