วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

การเห็นโทษภัยจากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเห็นโทษภัยจากขันธ์ ๕
610324_06_ปกิณกะธรรมการเห็นโทษภัยจากขันธ์๕.mp3