วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจในทาน ศีล ภาวนา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจในทาน ศีล ภาวนา
610301_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจในทานศีลภาวนา.mp3