วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

การครองใจด้วยพรหมวิหารเป็นหนทางเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล(เทศน์ ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-เทศน์การครองใจด้วยพรหมวิหารเป็นหนทางเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล
610324_02_เทศน์การครองใจด้วยพรหมวิหารเป็นหนทางเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล.mp3