วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

ปฏิบัติละอุปทานที่ไม่เที่ยง(ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค.๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติละอุปทานที่ไม่เที่ยง
590123_07_ปกิณกะธรรมปฏิบัติละอุปทานที่ไม่เที่ยง.mp3