วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ : พระเมตตาพร

580201_08_พระเมตตาพร.mp3