วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม.mp3
580215_05_ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม.mp3