วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า
580215_03_ปกิณกะธรรมการเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3