วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล(เทศน์ ๒๑ ก.พ. ๕๘)

๒๑ ก.พ. ๕๘-เทศน์ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล
580221_02_เทศน์ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล.mp3