วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเห็นทุกข์จากความคิดที่ไม่มีอะไรได้ดังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จากความคิดที่ไม่มีอะไรได้ดังใจ
580228_05_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จากความคิดที่ไม่มีอะไรได้ดังใจ.mp3