วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
580222_07_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3