วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การถวายทานด้วยการให้เป็นครั้งสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายทานด้วยการให้เป็นครั้งสุดท้าย
580705_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานด้วยการให้เป็นครั้งสุดท้าย.mp3