วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถึงคุณพระรัตนตรัย
580718_06_ปกิณกะธรรมการถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3