วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มอวิชชาก็ขาด(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๕๘)

๔ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มอวิชชาก็ขาด
580504_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มอวิชชาก็ขาด.mp3