วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใจหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓๑ พ.ค. ๕๘)

๓๑ พ.ค. ๕๘-เทศน์การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใจหาประมาณมิได้
580531_02_เทศน์การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใจหาประมาณมิได้.mp3