วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระอริยสาวกต้องรู้คุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระอริยสาวกต้องรู้คุณของพระรัตนตรัย
580516_07_ปกิณกะธรรมพระอริยสาวกต้องรู้คุณของพระรัตนตรัย.mp3