วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การได้มาเป็นสิ่งที่เราทำมาด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการได้มาเป็นสิ่งที่เราทำมาด้วยกำลังใจ
580516_05_ปกิณกะธรรมการได้มาเป็นสิ่งที่เราทำมาด้วยกำลังใจ.mp3