วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว(คุยก่อนกรรมฐาน ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว
580503_05_คุยก่อนกรรมฐานการมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว.mp3