วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การฝึกทิพจักขุญาณ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกทิพจักขุญาณ
580503_06_ปกิณกะธรรมการฝึกทิพจักขุญาณ.mp3