วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทานเป็นหนทางสู่พระนิพพาน(เทศน์ ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-เทศน์ทานเป็นหนทางสู่พระนิพพาน
580516_02_เทศน์ทานเป็นหนทางสู่พระนิพพาน.mp3