วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การเข้าถึงธรรมต้องพึ่งครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๕๘)

๓๑ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงธรรมต้องพึ่งครูบาอาจารย์
580531_04_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงธรรมต้องพึ่งครูบาอาจารย์.mp3