วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-580601_03_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580601_03_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3