วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์
580628_05_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3