วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๔ มิ.ย. ๕๘)

๑๔ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔
580614_05_คุยก่อนกรรมฐานการฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔.mp3