วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การบรรลุมรรคผลเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบรรลุมรรคผลเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา
580628_09_ปกิณกะธรรมการบรรลุมรรคผลเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา.mp3