วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อย่าได้ประมาทในชีวิต(เทศน์ ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-เทศน์อย่าได้ประมาทในชีวิต
580627_02_เทศน์อย่าได้ประมาทในชีวิต.mp3