วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การมองความจริงให้ครบ(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการมองความจริงให้ครบ
580621_05_คุยก่อนกรรมฐานการมองความจริงให้ครบ.mp3