วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กำลังใจให้ทานด้วยสมาธิ(คุยก่อนกรรมฐาน ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานกำลังใจให้ทานด้วยสมาธิ
580606_05_คุยก่อนกรรมฐานกำลังใจให้ทานด้วยสมาธิ.mp3