วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การอธิษฐานผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน
580628_07_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน.mp3