วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฝึกสมาบัติแปดได้ผลต้องเห็นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมฝึกสมาบัติแปดได้ผลต้องเห็นทุกข์
580620_06_ปกิณกะธรรมฝึกสมาบัติแปดได้ผลต้องเห็นทุกข์.mp3