วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บารมี๑๐ของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสมณเพศ
580621_04_ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสมณเพศ.mp3