วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเห็นความจริงต้องอาศัยวิปัสสนาญาณและสมถะ(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงต้องอาศัยวิปัสสนาญาณและสมถะ
580601_05_ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงต้องอาศัยวิปัสสนาญาณและสมถะ.mp3