วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์ไปพระนิพพานเมื่อมีเวทนา(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ไปพระนิพพานเมื่อมีเวทนา
580606_08_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ไปพระนิพพานเมื่อมีเวทนา.mp3