วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การขอขมาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการขอขมาพระรัตนตรัย
580601_08_ปกิณกะธรรมการขอขมาพระรัตนตรัย.mp3