วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นิวรณ์ของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมนิวรณ์ของพระอริยะ
580627_06_ปกิณกะธรรมนิวรณ์ของพระอริยะ.mp3