วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-เทศน์การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580601_04_เทศน์การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3