วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การตอบแทนผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๕๘)

๑๔ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตอบแทนผู้มีพระคุณ
580614_06_ปกิณกะธรรมการตอบแทนผู้มีพระคุณ.mp3