วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน(เทศน์ ๑๔ มิ.ย. ๕๘)

๑๔ มิ.ย. เทศน์กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน
580614_02_เทศน์กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3