วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โอวาทแด่ผู้บวช(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช
580621_08_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช.mp3