วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทุกขเวทนาไม่มีใครหลีกพ้น(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาไม่มีใครหลีกพ้น
580613_05_ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาไม่มีใครหลีกพ้น.mp3